Download เอกสาร

 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้าในโซนถนนคนเดิน งานมหกรรมไม้ดอกอาเซ๊ยนเชียงราย ๒๐๑๖
หลักเกณฑ์การประกวดสวนโต๊ะ(แบบชื้น) การจัดงาน"มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖"
หลักเกณฑ์การประกวดบายศรี ๕ ชั้น การจัดงาน"มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖"
หลักเกณฑ์การประกวดสวนถาด(แบบแห้ง) การจัดงาน"มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖"
หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย การจัดงาน"มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖"
หลักเกณฑ์การประกวดภาพวาด ประเภทนักเรียน-นักศึกษา การจัดงาน"มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖"
หลักเกณฑ์การประกวดภาพวาด ประเภทประชาชนทั่วไป การจัดงาน"มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖"
ใบแสดงความประสงค์จำหน่วยสินค้าในโซนพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการค้าขายทั่วไป และจำหน่วยสินค้าในโซนร้านค้าในสวน ภในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖
ประกาศการแสดงความประสงค์จะจำหน่ายสินค้าในโซนถนนคนเดิน ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016

 


 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา